Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 

Orange Catering is een oefenbedrijf. Alle handelingen, afspraken en correspondentie kaderen in het oefenbedrijf van het VDAB-Competentiecentrum in Diest. Er kunnen nooit vorderingen of claims vastgesteld of uitgevaardigd worden ten overstaan van VDAB of ten overstaan van de handelende persoon in het oefenbedrijf. Gelieve alle documenten van Orange Catering uit uw administratie te houden.

 

BETALINGSVOORWAARDEN EN PRIJZEN

 

Alle prijzen van Orange Catering zijn in euro en exclusief BTW.

Zendingen zijn niet extra verzekerd; dit kan enkel op vraag en op kosten van de koper.

 

Facturen zijn betaalbaar te Diest binnen 30 dagen na factuurdatum op onze bankrekening. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum wordt een financiële korting van 2 % toegekend.

Bij niet-betaling rekent Orange Catering een forfaitair bedrag aan van 20 % van de te betalen som met een minimum van 25 EUR.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

Orange Catering levert ten vroegste 2 werkdagen na besteldatum voor iedere bestelling voor 9 uur ‘s morgens, 3 werkdagen voor iedere bestelling na 9 uur.

Een vertraagde levering kan in geen geval aanleiding geven tot de annulering van een bestelling. Leveringen zijn DAP (Delivered At Place) vanaf € 200 tenzij anders overeengekomen.

Voor bestellingen lager dan € 200, betaalt u een transportkost van € 8 per begonnen doos van 12 stuks (dagschotels, soepen, losse porties).

Transportkosten zullen apart op de factuur vermeld staan.

De koper dient de levering te controleren voor het ondertekenen van de leveringsbon. Na ondertekening is er geen discussie meer mogelijk. Orange Catering heeft het recht een deellevering te doen na communicatie hierover met de klant. De leveringen zijn verzekerd zoals wettelijk bepaald, maar een extra verzekering is mogelijk op verzoek en op kost van de koper.

Orange Catering zal altijd de overeengekomen leveringstermijn respecteren. Overmacht zoals verkeersopstoppingen, een overvloed aan onvoorziene bestellingen, storing van de technische uitrusting, ongevallen … kunnen geen aanleiding geven tot enige vergoeding. De klant zal informatie ontvangen via de telefoon en nieuwe afspraken worden gemaakt. Or

ange Catering is niet verantwoordelijk voor schade die direct of indirect veroorzaakt is door overmacht. Iedere klacht moet aankomen via aangetekende brief binnen 5 werkdagen na leveringsdatum, met vermelding van het factuurnummer of het nummer van de leveringsbon.

 

KLACHTEN

Iedere klacht over geleverde goederen moet bij ons toekomen per aangetekend schrijven binnen 5 dagen na ontvangst , met verwijzing naar het factuurnummer of het nummer van de verzendingsnota. Als deze termijn van 5 dagen verstreken is, aanvaardt Orange Catering de klacht niet meer. Eventuele klachten rond facturatie moeten per aangetekend schrijven binnen een termijn van 14 dagen vanaf factuurdatum worden ingediend.

De wetgeving over verkoop via de website die een reeks verplichtingen inhoudt en het recht voorziet om gedurende 7 dagen de goederen te retourneren, is niet van toepassing omdat in de wet uitdrukkelijk is voorzien dat de levering van voedsel niet onder deze wet valt.